Webs d'interès

Login Form

Inspecció tècnica dels edificis (ITE) - Certificat d'Aptitud de l'Edifici

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada. L'ha de dur a terme el/la tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat/da pels titulars de l'edifici a inspeccionar.

L'ITE dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.

A qui va dirigit?

A propietaris/àries d'edificis d'habitatges (propietat vertical)
A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)

No va dirigit a propietaris/tàries d'edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d'edificis declarats inicialment en ruïna per l'ens local competent.

Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d'un habitatge i que:

Superin l'antiguitat establerta al programa d'inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).

Edificis anteriors a 1.930………..Hasta el 31-12-2.012
Edificis entre 1.931 y 1.950………Hasta el 31-12-2.013
Edificis entre 1.951 y 1.960………Hasta el 31-12-2.014
Edificis entre 1.961 y 1.970………Hasta el 31-12-2.015
Edificis desde 1.971 ……..............Desde els 45 anys

Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
Determinin els programes o ordenances locals.
Declari l'Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o l'ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

Preus

El preu s'estableix segons el número de habitatges del edifici i segons els preus publicats per el Article 18 Modificació del títol XIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya amb un descompte sobre aquest preus.

-De 2 a 8 Entitats( Habitatges):

2 Entitats: 260 Euros

3 Entitats: 310 Euros

4 Entitats: 360 Euros

5 Entitats: 390 Euros

6 Entitats: 410 Euros

7 Entitats : 425 Euros

8 Entitats: 460 Euros

No dubti a demanar pressupost mitjançant el formulari de contacte si el seu edifici consta de més entitats o vol un pressupost més detallat i exacte.