Webs d'interès

Login Form

Documents d'una memòria valorada :

- Index.

- Introducció: dades del propietari, autor de la memòria valorada, objecte, emplaçament de l'obra, descripció del estat actual.

- Superfície.

- Obres a realitzar.

- Justificació urbanística.

- Estudi de Gestió de Residus.

- Pressupost

-Documentació gràfica complementària.

Temps que es triga a realitzar la memòria valorada?

Depenent de la embergadura i característiques de l'obra a definir, generalment incloyent els temps de visats , l'entrega es realitza màxim amb 10 dies.

Cost d'una memòria valorada?

El cost d'una memòria valorada incloent la direcció de l'obra (assumeix de la direcció facultativa) i despeses de visat es de 300 Euros+ IVA, demane'ns pressupost sense compromís.